NIDAR - neboli Národní institut pro děti a rodinu. Organizace funguje již od roku 2003, kdy skupina odborníků z oblasti psychologie, pedagogiky a sociální práce chtěli zajistit komplexní odborné služby pro jedince, kteří mají ADD nebo ADHD (z angl. Attention Deficit Hyperactive Disorder - porucha pozornosti s hyperaktivitou).

V současné době se zaměřujeme na 3 základní oblasti:

  • komplexní pomoc a podporu dětem s ADHD a jejich rodičům - projekt HYPERKA - těmto aktivitám je určen web, který si právě prohlížíte
  • podpora kvality a rozvoje služeb péče o děti ve firemních školkách, dětských skupinách a soukromých zařízeních péče o předškolní děti (více o těchto aktivitách a webu www.firemniskolka.eu 
  • metodickou, výzkumnou, vzdělávací a publikační činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (kurzy pro Justiční akademii, spolupráce s Nadací JaT, Kruh rodiny, o.p.s., vzdělávací agentrurou TOP SEMINÁŘE  Ostrava) 

V projektu HYPERKA poskytujeme: 

  • poradenskou péči o hyperaktivní děti a jejich rodiče
  • vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků v sociálních službách v oblasti ADHD, hyperaktivita a porucha pozornosti (v rámci akreditovaných kurzů - MPSV, MŠMT)
  • osvětová a informační činnost v oblasti ADHD, poruch pozornosti, hyperaktivity a přidružených obtíží
  • výzkumnou a publikační činností v oblasti hyperaktivity, ADHD, poruch pozornosti (dlouhodobá spolupráce s odborným časopisem Právo a rodina, nakladatelství Grada, výzkum v oblasti náhradní rodinné péče  pro nadační fond J&T)

Dále spolupracujeme se zahraničními partnery při realizaci poradenských, vzdělávacích i metodických programů v oblasti ADHD, hyperaktivity, poruch pozornosti a přidružených obtíží.  

Expertní tým NIDAR

 

Mgr. Terezie Pemová – autorka a manažerka projektu

Vystudovala obor sociální práce na FF UK. Zabývá se problematikou ADHD, v dětství i dospělosti, sociální práci s rodinou a poradenstvím. Vede kurzy pro rodiče, pěstouny, pedagogické pracovníky, sociální pracovníky a další pomáhající. Externě vyučuje na vysokých školách v ČR, pracovala jako mentorka mezinárodních programů Open Society Institute v Albánii a Kyrgyzstánu, je členkou ISPCAN (Mezinárodní společnost pro ochranu dětí před týráním a zneužíváním). Je autorkou projektu HYPERKA, ve kterém působí jako vedoucí programů a metodička.

Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA

Vystudoval obory psychologie na FF UK a pedagogika na PedF UK, absolvoval doktorandské studium psychologie na FF MU v Brně. Je docentem v oboru psychologie na Psychiatrické klinice 1. LF UK, kde rovněž přednáší. Je jmenován soudním znalcem v oboru psychologie a pedagogiky, věnuje se také poradenské a klinické praxi v oblasti problematiky syndromu CAN. V NIDAR pracuje především v oblasti metodické, výzkumné a vzdělávací.  Je autorem desíítek vědeckých prací a studií. Je členem řady dborných společností, např. ISPCAN (Mezinárodní společnost pro ochranu dětí před týráním a zneužíváním).